یادداشت روز             


سیدمحمود سادات‌بیدگلی
درباره

تهران

تعداد کتاب ها : 2 عنوان
من در یک نگاه

   تاریخ تهیه: 12/11/1395

  به نام خدا

   

  رزومه

   

  مشخصات فردی:

  نام: سیدمحمود               نام خانوادگی: سادات بیدگلی                  نام پدر: سیدمحمد                       شماره شناسنامه: 23                   شماره ملی: 6199671619

  صادره از: کاشان                        وضعیت تأهل: متأهل                          شماره تماس: 09125061143

  m.sadat@yahoo.com                                                                            

   

  سوابق تحصیلی:

  رشته                                         مقطع                      سال اخذ مدرک                       محل اخذ مدرک                                

  ادبیات و علوم انسانی                   دیپلم                             1374                دبیرستان 15 خرداد آران و بیدگل

  تاریخ                                        لیسانس                          1377                دانشگاه اصفهان

  تاریخ ایران                                فوق لیسانس                   1380                دانشگاه اصفهان

  تاريخ محلي                               دكتري                          1388-  1392    دانشگاه اصفهان

   

  سوابق پژوهشی

  الف) پایان نامه

  دکتری:

  واکاوی تبعید در دورة پهلوی اول از دیدگاه تاریخ محلی1304-1320ش،استادان راهنما:جناب آقای دکتر مرتضی نورائی،جناب آقای دکتر حسین میر جعفری،استاد مشاور:جناب آقای دکتر لقمان دهقان نیری،دانشگاه اصفهان،1392.

   

  کارشناسی ارشد:

  تحولات سیاسی- اجتماعی کاشان از مرگ ناصرالدین شاه تا کودتای رضاخان،  استاد راهنما:جناب آقاي  دکتر لقمان دهقان نيري،استاد مشاور:جناب آقاي دكتر مرتضي نورائي، دانشگاه اصفهان، 1380.

   

  ب) طرحهای پژوهشی انتشاراتی

  1. طرح" تاریخ تبعید در دورة پهلوی دوم، پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1394-1398.
  2. تدوين استاندارد جامع ارجاع به اسناد در پايگاه هاي آرشيوي كشور( به عنوان مجري)،سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران،1389- ، در حال انجام.
  3. تاریخ آموزش و پرورش شهرستان فریدن (به عنوان ناظر)، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، 1386.
  4. تاریخ آموزش و پرورش رسمی شهرستان کاشان (به عنوان مجری)، استاد ناظر:جناب آقاي دكتر لقمان دهقان نيري ،سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، 1382.

   

  ج) مقاله‌های منتشر شده:

  1. "قالی‌شویان منسک درهم‌بافتة آیین‌های ایرانی و اسلامی، در فرزانه ایران مدار( مجموعه نوشتار به مناسبت نودمین سال تولد ایرج افشار، به‌کوشش احسان‌الله شکراللهی و غلامرضا امیرخانی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و خانه کتاب، 1394.
  2. " بررسی گروه های اجتماعی موثر در ایجاد مدارس نوین کاشان همراه با معرفی مدارس، در ارج نامه اسناد حسن عاطفی، به کوشش زهره‌سادات خورشیوی فرد و محمد جمالی، انتشارات سوره تماشا، کاشان، 1394.
  3. "تحلیل ملاکهای انتخاب تبعیدگاه در دورة پهلوی اول" فصلنامة مطالعات تاریخ انتظامی(علمی – ترویجی)، تابستان 1395.
  4. "درآمدی بر مجازات تبعید در دوره پهلوی اول" متین، علمی- پژوهشی ( نامه پذیرش)
  5. "مدرسه سرداریه" نامه کاشان، دفتر ششم(1392)، به کوشش افشین عاطفی، کاشان: همگام با هستی.
  6. "چگونگي امضاي نظامنامه مجلس شوراي ملي"، مجله نگاه نو،سال 23، شماره102.
  7. "نقش خاندان رازی در تاریخ نگاری اندلس"، نامه ایران و اسلام، شماره چهارم، بهار1392.
  8. "بررسی تبعید ایرانیان از شوروی طی سالهای 1305-1320ش"،گنجینه اسناد، علمی – پژوهشی، سال بیست و سوم،شماره2(تابستان1392)،22-41.

  1. An Analysis of the Performance of Nayebi Exiles to Kashan (Causes and Factors of the

  Occurrence and Continuance of their Rebellion)"in IJCRB, vol 5,     No 1(may2013).

  10.  "نقد سفیر: نقد کتاب خاطرات محمد باقر درچه ای" کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،شماره177(بهمن1391)،85-87.

  11.  "بایدها و نبایدهای تاریخنگاری محلی جدید"،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،شماره156 (اردیبهشت1390)،22-26.

  12.  "سير حوادث طغيان نايبي بر اساس اسناد ملي"،فصلنامه اسناد بهارستان،سال اول ،شمارة يكم(بهار1390)،108-138.

  13. تحولات ساختاری فرهنگ كاشان از ابتدای تاسيس اداره معارف تا 1357ش،پيام بهارستان،دوره دوم ،سال سوم،شمارةنهم،پائيز1389.

  14.  "علل و عوامل بروز و ادامة طغيان نايبيان"گنجينة اسناد(علمي-پژوهشي)سال بيستم ،دفتر دوم،تابستان1389.

  15. "تحليل فرمان امان نامة اشرف افغان به اهالي اصفهان"گنجينه اسناد(علمي-پژوهشي)،سال نوزدهم دفتر جهارم،زمستان1388.

  16.  "ضرورت تدوين شيوه نامة ارجاع دهي به اسناد"گنجينه اسناد(علمي-پژوهشي)،سال نوزدهم ،دفتر سوم،پائيز1388.

  17.  "تحولات آموزشي فرهنگ كاشان در دوره پهلوي اول" پيام بهارستان،دوره دوم ،سال اول،شماره چهارم(تابستان 1388).

  18. "بررسي علل تاريخي اقليمي ايجاد اويي ها در منطقه كاشان" گنجينه اسناد(علمي- ترويجي)،سال هيجدهم شماره 3(پاييز 1387).

  19. نقد مدخل" آران و بيد گل" در دانشنامه ايران، فصلنامه پيام بهارستان ، دوره دوم ، سال اول،شماره 1 و 2 (پاييز و زمستان )1387.

  20.  " شیوه‌نامة فصلنامه گنجینه اسناد"، گنجینه اسناد،(علمي- ترويجي)  سال هیجدهم، شماره 1 (بهار 1387).

  21.  "نقد کتاب گنجینة عکسهای تاریخی"، فصلنامه کتاب(علمي- ترويجي) ،شماره74 (پائیز 1387).

  22.  " بستریابی مدارس نوین کاشان و شناساندن آنها"، گنجینه اسناد،(علمي- ترويجي)  سال هفدهم، شماره 4 (زمستان 1386).

  23.  " تاریخ آموزش و پرورش کاشان"، فصلنامه آموزه، شماره 23 (پائیز 1383).

  24.  " معرفی چند منبع در مورد نایبیان"، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، سال ششم، شماره 2 (اسفند 1381).

  25.  " گروههای اجتماعی و مشروطیت در کاشان"، مجله فرهنگ اصفهان، شماره 23 (بهار 1381).

  26.  " نگاهی به زندگی و آثار محمدباقر شفتی"، مجله فرهنگ اصفهان، شماره 22 (زمستان 1380).

   

  د) مقالات پذیرفته شده در همایش‌ها:

  1. تحلیل چگونگی ایجاد و ادامة فعالیت مدارس نوین مذهبی کاشان؛ مطالعة موردی: مدرسة علمیه و مدرسه ملی اسلامی صلاحیان، در همایش بررسی ابعاد مختلف تشکیل و توسعه مدارس نوین مذهبی در ایران، برگزار کننده: پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و شورای فرهنگ عمومی، 14 اسفندماه 1395، پذیرش و سخنرانی.
  2.  
  3. همایش سند و تاریخ نگاری" پذیرش و ارائه مقاله" موضوع یابی معکوس: رهیافتی نوین در تاریخ نگاری محلی" مهرماه1395.
  4. همایش ملی گذار از قاجار به پهلوی، پذیرش و ارائه مقاله"تبعیدیان دورة گذار از قاجار به پهلوی"  مجری پژوهشکدة اسناد سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، اسفندماه 1394.
  5. چهارمین همایش تاریخ محلی ایران، پذیرش و ارائه مقاله "تاریخ محلی تبعید در خراسان در دوره قاجار و پهلوی اول" در ، مشهد،زمستان1392.
  6. همایش بین المللی اسناد ایرانی،پذیرش و ارائه مقاله "تحلیل فرمانی منحصر به فرد از دوره حکومت افغانها در ایران"، مجری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پائیز1392.
  7. دومین همایش ایران و استعمار انگلیس،پذیرش مقاله و چاپ در مجموعه مقالات"نامه سرجان مکنیل به سید محمد باقر شفتی و جواب ایشان" در مجموعه مقالات دومین همایش ایران و استعمار انگلیس،تهران،موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،1391.
  8. همایش بین المللی دانش سنتی منابع آب، پذیرش مقاله "تحلیل اقلیمی –تاریخی بروز پدیده اویی در کاشان" مرکز بین المللی قنات و وزارت نیرو،اسفند ماه 1390.
  9. همایش یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران، پذیرش مقاله، مجری مجلس شورای اسلامی، مرداد 1385.

  10. همایش اصفهان و صفویه «بررسی زمینه‌های اجتماعی و مذهبی انتخاب رنگ کانی کتیبه‌های مسجد جامع عباسی اصفهان در دورة صفویه، به صورت چکیده، 1379.

  ه)  نگارش مدخل دانش نامه‌ای

  1-    " کتابخانه" در دانشنامه کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، 1385.

   

  و) کتابها

  1-    تاريخ فرهنگ كاشان، تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1395.

  2-    فهرستگان اسنادکاشان، بنیاد فرهنگ کاشان.زير چاپ.

  3-    كاشانيان نامدار به روايت آلبوم خانه كاخ گلستان، تهران: بنياد فرهنگ كاشان،1393.

  4-  عطاردي نامه، فرهنگ نامه آثار علامه عطاردي، تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ومركز فرهنگي خراسان،1393.(انتشار به صورت لوح فشرده).

   

  ز) برگزاري كارگاه به عنوان مدرس

  1. سنت قدیم و جدید تاریخنگاری محلی ایران ،در کارگاه تاریخ محلی، دانشگاه اصفهان،26/11/1389.
  2. حيطه هاي تاريخ محلي،ارائه شده در كارگاه تاريخ محلي ،دانشگاه اصفهان،5خرداد1389

   

  ح) تدریس:

  1. درس روش تحقیق2(آشنایی با اسناد و مدارک تاریخی)، در پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395 .

  2. درس شناسایی و نقد منابع تاریخ معاصر ایران، در پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396 .

  3. درس شناخت و تحلیل انقلاب اسلامی، در پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1396 .

  4. درس روش تحقیق2(آشنایی با اسناد و مدارک تاریخی)، در پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1396 .

   

   

   

   

  ط)داوري:

  1. داور مقالات فصلنامه اسناد بهارستان،1390.               

  2. داور كتابهاي تاريخي انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1384 .

  3. داور مقالات همايش بين المللي اسناد ايراني(10 مقاله)،1392 .

  4. داور دو پايان نامه در جشنواره پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران(2 مورد)،1392 .

  5. داور دو پايان نامه در جشنواره پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران(2 مورد)،1393.

  6. داور مقالات چهاردهمين همايش حاميان نسخ خطي(5 مقاله)،1393.

  7. داوری مقالات مجله علمی پژوهشی گنجینه اسناد1390-

  8. داوری مقالات مجله علمی پژوهشی پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان.

  9. داوری پایان‌نامه‌های بنیاد ایران شناسی.

  10. داوری پایان‌نامه‌های پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی.

  11.داوری کتاب‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  12.داوری کتابهای جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

  13.داور مقالات فصلنامه آرشیو ملی.

   

  ي) ویرایش علمی  مداخل دانش نامةکاشان:

  1. بهرام زهزاد، بیژن فرهنگ دره‌شوری، «زیستگاههای جانوری و جانوران کاشان» در دانشنامه کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، تیر 1386.
  2. محمدحسن مهاجر شجاعی، «خاک» در دانشنامه کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، تیر 1386.
  3. دکتر محمدحسن گنجی، «هواشناسی» در دانشنامه کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، تیر 1386.
  4. دکتر فرج الله محمودی، «ژئومورفولوژی» در دانشنامه کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، اسفند 1385.
  5. دکتر فرج الله محمودی، «زمین شناسی» در دانشنامه کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، اسفند 1385.
  6. محمد میرشکرائی، «مشهد اردهال» در دانشنامه کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، بهمن 1385.
  7. محمد ریاضی، «بقاع متبرکه شهر کاشان» در دانشنامه کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، بهمن 1385.
  8. دکتر عباس سعیدی، «جغرافیای تاریخی» در دانشنامه کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، بهمن 1385.
  9. حسن عاطفي «کاشان در آثار سیاحان و خاورشناسان» در دانشنامه کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، دی 1385.

  10.  هادی اکبری، ناصر پویان، «فرهنگ جغرافیایی کاشان» در دانشنامه کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، آبان 1385.

  11.  مسعود کوهستانی‌نژاد، «مطبوعات» در دانشنامه کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، مهر 1385.

   

  ك) شرکت در کارگاه:

  1. جستجوی اینترنت پیشرفته در حوزه منابع و مراکز تاریخ پژوهی،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،27/9/1390.
  2. اولين كارگاه آموزشي اسناد الكترونيكي،پژوهشكدة اسناد سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران،13/5/1389.
  3. ششمين كارگاه آموزشي تاريخ شفاهي، موضوع تاريخ شفاهي مدارس،دانشگاه اصفهان،آبان1388.
  4. کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی (روش، کارکرد و کاربردها)، دانشگاه اصفهان با همکاری مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، اردیبهشت 1383.

   

  ل)شرکت در همایش:

  1. همایش ملی ایران و جنگ جهانی دوم،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،سوم اسفند1390.
  2. اولین همایش ملی مبانی نظری و فلسفه علم کتابداری و اطلاع رسانی،آبان ماه1390.
  3. سومین همايش آرشيوي ايران،سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران،21خرداد1390.
  4. دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس، کتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،"ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول،چهارم خرداد1390.
  5. اولین نشست تخصصی کتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،"شناخت وجوه تاریخ مجلس و قانون گذاری در ایران"،سی و یکم خرداد1389.
  6. دومين همايش آرشيوي ايران،سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران،15و16 ارديبهشت1389.
  7. همایش ملی آرشیو برای همه، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 16و 17 اردیبهشت1388.

  م) دوره‌های طی شده:

  1. راهبردهاي ْآموزش و توان افزايي                    8 ساعت                                               1392
  2. رهبري تحول در سازمانها                                 9 ساعت                                               1393
  3. دوره امنيت ملي (2)                                        10 ساعت                                              1393
  4. دوره امنيت ملي (1)                                        12 ساعت                                              1392
  5. تبيين سياستهاي ايلاغي مقام معظم رهبري          12 ساعت                                             1391
  6. دوره توجيهي امنيتي مديران مشاغل حساس       10 ساعت                                             1393
  7. دوره توجيهي امنيتي مديران مشاغل حساس       12 ساعت                                             1392
  8. دوره توجيهي امنيتي مديران مشاغل حساس        2 ساعت                                               1391
  9. روخواني قرآن مجيد                                     28 ساعت                                        1387

  10.  مهر شناسي                                                  34 ساعت                                           1388

  11.  سند شناسي و سند خوانی                               34ساعت                                            1388

  12.  دوره هاي هفت گانه كامپيوتر(ICDL )        120  ساعت                                          1388

  13.  خط سیاق                                              20 ساعت                                       1387 

  14.  نمایه‌سازی اسناد                                     20 ساعت                                       1386

  15.  توجیهی بدو خدمت                                      60ساعت                                              1386

  16.  کارشناس بررسی اسناد تاریخی                89 ساعت                                       1386

  ن)شركت در نشستهاي تخصصي

  1. نشست" شناخت وجوه تاريخ مجلس و قانونگذاري در ايران"،اولين نشست  تخصصي كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1390.

  2. نشست"ساختار و كاركرد مجلس شوراي ملي در دوره پهلوي اول(1300-1320)"، دومين نشست  تخصصي كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1390.

  3. نشست " بررسي نقش اسناد ساواك در شناخت تاريخ انقلاب اسلامي"،ششمين نشست پنجاهمين سال آغاز نهضت امام خميني، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1392.

  4. نشست" آشنايي با اداره اسناد و بايگاني قوه قضائيه"،اولين نشست مراكز اسنادي و تاريخ پژوهي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1392.

  5. نشست " تاريخ نگاري 15 خرداد"،هفتمين نشست پنجاهمين سال آغاز نهضت امام خميني، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1392.

  6. نشست" آشنايي با مركز ملي اسناد دفاع مقدس"،دومين نشست مراكز اسنادي و تاريخ پژوهي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1392.

  7. نشست " آشنايي با جريانات ايران شناسي و اسلام شناسي در شبه قاره هند"، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1392.

  8. نشست " پژوهشهاي ايراني در سن پطرزبورگ"، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1392.

  9. نشست " كودتاي 28 مرداد و تحولات حافظه جهاني ايرانيان"، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1392.

  10. نشست " شناخت و نقد آثار حافظ ابرو"، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1392.

  11. نشست " آشنايي با الگوي مديريت پيشينه هاي الكترونيكي"، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1392.

  12. نشست " نحوه ساماندهي آرشيو عكسهاي تاريخي"، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1392.

  13. نشست " نحوه تدوين استراتژي پژوهش"، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1393.

  14. نقد و بررسی سه اثر" تاریخ شفاهی :کالیما، مرا ببخش مادر و یادمانده های حزب توده" در سرای اهل قلم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 1395.

   

   

   

  م) تقدیر نامه ها:

  1. تقديرنامه از طرف رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،1393.
  2. تقديرنامه از طرف معاون پشتيباني سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، 1393.
  3. تقديرنامه از طرف مدير كل آموزش و پژوهش،به جهت برگزاري جشنواره هفته پژوهش، 1393.
  4. تقدیرنامه از طرف معاون پژوهش، برنامه ریزی و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، ارديبهشت 1392.
  5. تقدیرنامه از طرف رئيس پژوهشكده اسناد به جهت ارتقاي درجه پژوهشكده اسناد، 1392.
  6. تقدیرنامه از طرف معاون پژوهش، برنامه ریزی و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، آذرماه 1391.
  7. تقدیرنامه از طرف معاون پژوهش، برنامه ریزی و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، بهمن ماه 1390.
  8. تقدیرنامه از طرف معاون پژوهش، برنامه ریزی و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به مناسبت هفته پژوهش، دی ماه 1390.
  9. تقدیر نامه از طرف معاون اسناد ملی به مناسبت انتخاب غرفه سازمان  اسناد و کتابخانه ملی ایران در نمایشگاه مطبوعات به عنوان غرفه برتر،دی ماه1390.

  10. تقدیرنامه پژوهشی از طرف معاون پژوهش، برنامه ریزی و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به مناسبت هفته پژوهش،آذر ماه1390.

  11.  تقدیر نامه از طرف رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،آذر ماه1390.

  12. تقدیر نامه از طرف مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،دی ماه 1389 به جهت اخذ درجه علمی پژوهشی برای فصلنامه گنجینه اسناد، دی ماه 1389.

  13.  تقدیر نامه پژوهشی از طرف مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،دی ماه 1389.

  14. تقدیر نامه از طرف مشاور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به جهت اخذ درجه ترویجی برای فصلنامه گنجینه اسناد، دی1387.

  15.  تقدیر نامه از طرف معاون اسناد ملی سازمان  اسناد و کتابخانه ملی ایران،فروردین 1387.

   

  سوابق شغلی

  1. ویراستار دانشنامه کاشان  1382-1385.
  2. مدیر انتشارات بنیاد فرهنگ کاشان1382-1385.
  3. دبیر اجرایی فصلنامه گنجینه اسناد1385-
  4. معاون پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران1389-1393
  5. مديركل كتابهاي خطي و نادر سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1393-1394
  6. مشاور معاون کتابخانه ملی ایران1394-
  7. دبیر اجرایی فصلنامه ژرفاپژوه 1394-

   

   

  [...]


            سایر مطالب


آخرین کتاب های من

ايران، تهران، خيابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2، طبقه همکف، واحد اهل قلم
صندوق پستی : 1455-13145
كد پستي : 1315773411

تمامی حقوق این سایت متعلق به خانه کتاب است