نویسندگان برگزیده

دكتر جلال ستاري


جامعه شناسی تئاتر

جلال ستاري، در سال 1310 متولد شد. پس ازفارغالتحصيل شدن از دبيرستان دارالفنون، در سال 1329 به سوئيس رفت و در رشتة روانشناسى مشغول به تحصيل شد. در دوران تحصيل از حضور استاداني چون پياژه و ديگران بهرههاي فراواني برد. 
دكتر ستاري بيش از 50 سال کار دقيق در زمينههاي اسطورهشناسي، ادبيات نمايشي و نقد فرهنگي انجام داده است که حاصل آن نزديک به 80 کتاب است که برخي از آنها کتابهاي مرجع و شاخص در حوزة خود به شمار ميرود. وي در سال 1384 به پاس عمري تلاش فرهنگي نشان ادب و هنر فرانسه (آفيسيه) را دريافت کرد.
اين پژوهشگر در طول حيات علمي ـ فرهنگي خود، آثاري ماندگار و ارزشمند به ايرانيان تقديم کرده است. از جمله آثار او ميتوان به اينها اشاره كرد: چشمانداز اسطوره، زبان رمزي افسانهها، زبان رمزي قصههاي پرشور، رمزپردازي آتش، اسطوره و رمز، حالات عشق مجنون، درد عشق زليخا، عشق صوفيانه، پژوهشي در قصة اصحاب کهف، پژوهشي در قصة يونس و ماهي، پژوهشي در قصة شيخ صنعان و دختر ترسا، پژوهشي در قصة سليمان و بلقيس و گفتوگوي شهرزاد و شهريار .
وي همچنين در زمينة تحليل مباحث ادبي و اسطورهاي ادبيات و فرهنگ ايران کتابهاي نمايش در شرق، نماد و نمايش، آيين و اسطوره در تئاتر، تراژدي و انسان، پردهداري و شبيهسازي و تقليد و تماشا را منتشر كرده است. کتاب در بيدولتي فرهنگ وي نيز از جمله معدود تحليلها در زمينة وضع فرهنگ در دورة پهلوي است که از سوي نشر مرکز انتشار يافته است.ايران، تهران، خيابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2، طبقه همکف، واحد اهل قلم
صندوق پستی : 1455-13145
كد پستي : 1315773411

تمامی حقوق این سایت متعلق به خانه کتاب است