ناشر : موسسه کتاب مهربان نشر
موضوع : فرهنگ سازمانی
مدیریت ریسک
قیمت :
شابک : ۴-۹۱-۷۳۱۷-۶۰۰-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

کتاب حاضر به موضوع مدیریت ریسک در حوزه منابع انسانی سازمان‌ها اختصاص دارد. در این کتاب فرایند مدیریت ریسک منابع انسانی تشریح شده است. در مرحله شناسایی ریسک‌های منابع انسانی، استفاده از یک رویکرد سیستماتیک پیشنهاد شده است. در مرحله تحلیل ریسک‌های منابع انسانی، روش‌های مختلفی مانند ماتریس پیامد، احتمال، تحلیل فازی و متغیرهای زبانی و ...معرفی شده‌اند. به منظور سنجش ریسک‌های منابع انسانی نیز روش تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه ارائه شده است.


پدیدآور : نويسنده: آرین قلی‌پور - نويسنده: الهام ابراهیمی -۱۲۳ بازدید