ناشر : سنجش و دانش
موضوع : آموزش حین خدمت
کیفیت فراگیر - مدیریت
نیروی انسانی - آموزش
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۵-۷۵۰-۲۳۲-۶۰۰-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

۲۴ بازدید