ناشر : مجد
موضوع : آیین دادرسی جزایی - ایران
قانون کیفری - ایران
قیمت : ۲۷۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۳-۷۶۱-۱۹۳-۶۰۰-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

۷۴۲ بازدید