ناشر : موسسه کتاب مهربان نشر
موضوع : کارکنان - ایالات متحده - مدیریت
قیمت :
شابک : ۹-۱۰۷-۴۰۷-۶۰۰-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

در کتاب حاضر همواره خط اتصال «کارکردهاي مديريت منابع انساني» با هدف غايي «کسب مزيت رقابتي براي سازمان» حفظ شده است. کارکردهاي عمده مديريت منابع انساني شامل «مديريت استراتژيک منابع انساني»، «تحليل و طراحي شغل»، «برنامه‌ريزي منابع انساني و کارمنديابي»، «انتخاب و به‌کارگماري»، «آموزش»، «مديريت عملکرد»، «توسعه کارکنان»، «جدايي و نگهداشت کارکنان»، «تصميمات ساختار پرداخت»، «پرداخت مبتني بر مشارکت» و «مزاياي کارکنان» به‌تفصيل در فصول مختلف کتاب مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند.

۱۳۵ بازدید