ناشر : خیرآبادی، فرشید
موضوع : بازرگانی الکترونیکی
عکاسی تبلیفاتی
عکاسی تجاری
عکاسی هنری - بازاریابی
قیمت :
شابک : ۶-۰۸۶۲-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

۱۸۸ بازدید