ناشر : مجد
موضوع : آیین دادرسی جزایی - ایران
حقوق جزا - ایران
قیمت : ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۱-۱۸۷-۲۲۵-۶۲۲-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

۷۹ بازدید