نشست معرفي و بررسي كتاب «منشور حقوق شهروندي برمبناي كرامت انساني» دوشنبه (سوم دي ماه) با حضور فاطمه پيرامن، علي تقي خاني و سهراب مظفري نيا در سراي اهل قلم برگزار   مي شود.

نشست معرفي و بررسي كتاب «منشور حقوق شهروندي برمبناي كرامت انساني» دوشنبه (سوم دي ماه)ساعت ۱۶در سراي اهل قلم به نشاني خيابان انقلاب اسلامي، خيابان برادران مظفرجنوبي، كوچه خواجه نصير، شماره دو برگزار مي شود.