کتاب «مبنا و فرجام اخلاق در اندیشه کانت و ارزیابی آن بر اساس آموزه‌های نهج البلاغه» در یک نشست معرفی و بررسی می‌شود.
این کتاب در مورد نظام فلسفی کانت، در سه فصل با موضوعات «فلسفه اخلاق کانت»، «نظریه اخلاق امام علی(ع)» و «مقایسه و ارزیابی اخلاق فرادینی کانت با اخلاق دینی امام علی(ع)» به چاپ رسیده است. نویسنده تلاش می‌کند مرزها و ارتباطات موردنظر کانت را در حوزه اخلاق، زیبایی، فرهنگ و سیاست به شایستگی نشان دهد، بی‌آنکه قلم وی گرفتار غلط‌های مفهومی گردد و مرزها را درهم آمیزد.
در این نشست زهره سعیدی، منوچهر صانعی دره بیدی و رضا ماحوزی به ارایه سخنانی درخصوص این کتاب می‌پردازند.

این نشست سه شنبه 7 خرداد ساعت 13 تا 14 و 30 دقیقه در سرای اهل قلم به نشانی خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر شماره دو برگزار می شود.