زمان ثبت درخواست وام اهل قلم تمدید شد؛ اعضای سامانه اهل ­قلم خانه ­کتاب می توانند تا ۲۱ مردادماه با مراجعه به  سایتahleghalam.ir درپروفایل شخصی خود در بخش خدمات، نسبت به ثبت درخواست وام،  براساس بندهای تعریف شده درآیین­ نامه اجرایی تسهیلات وام اهل قلم، اقدام کنند.

واجدین شرایطی که در سایت اهل قلم ثبت نام و مدارک خود را تکمیل کنند و اطلاعات آنها تایید شده باشد، امکان ثبت درخواست وام را خواهند داشت.

همچنین، اهالی قلم می توانند تا ۲۱ مرداد ماه اطلاعات خود را در قسمت پروفایل شخصی ویرایش کنند.

لازم به ذکر است، ثبت نام اهالی قلم به معنای تایید و پذیرش قطعی اعطای وام نخواهد بود، بلکه بر اساس تائید کارگروه و بودجه اختصاصی به متقاضیان وام پرداخت خواهد شد.