اعضای سامانه اهل ­قلم خانه ­کتاب که ثبت نام آنها ناقص می­باشد می توانند تا ۲۱ مردادماه با مراجعه به  سایتahleghalam.ir درپروفایل شخصی خود ثبت نام خود را کامل کنند در غیراینصورت ثبت­نام متقاضی حذف خواهد شد.