پیرو اطلاعیه های قبلی به آگاهی آن دسته از بیمه شدگانی که حق بیمه آنان به صورت مستقیم توسط صندوق اعتباری هنر پرداخت می شود می رساند؛ از آنجا که حق بیمه اردیبهشت و خرداد این گروه با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی در موعد قانونی پرداخت خواهد شد، لطفاً از مراجعه به شعب آن سازمان و تقاضای فیش پرداخت تیرماه جداً خودداری نمایند. 
این درخواست مشمول اعضایی که خود نسبت به پرداخت حق بیمه(فصل بهار) اقدام می کنند، نمی باشد. برابر با اطلاعیه های قبلی حق بیمه سه ماه این گروه به آنها عودت داده خواهد شد.