• پدیدآورندگان : - مترجم: حسن کامشاد - نويسنده: برایان مگی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: مسعود علیا - نويسنده: هربرت اسپیگلبرگ,کارل شومان - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: مسعود علیا - نويسنده: هربرت اسپیگلبرگ,کارل شومان - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسن کامشاد - نويسنده: برایان مگی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: محمدسعید حنایی‌کاشانی - نويسنده: ژان گروندن - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: کورش کامیاب - نويسنده: ام‌.نیل براون,استوارت‌ام‌. کیلی - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: رحمان افشاری - مقدمه: شهرام اسلامی - نويسنده: هربرت شندلباخ - ويراستار: هومن پناهنده
  معرفی مختصر كتاب :

  در کتاب حاضر سعي شده است که به تعريف و تشريح واژه خرد پرداخت شود. مؤلف بيان مي‌دارد که به‌سادگي نمي‌توان خرد را تعريف کرد، زيرا تصوري که حيوان عاقل فلسفه ورز از توانايي‌هاي خاص خويش ساخته، در طول تاريخ تغيير کرده است، ازاين‌رو نمي‌توان مفهوم خرد را بدون ارجاع به تاريخ مفهوم خرد روشن ساخت. ضمن اين کار آشکار خواهد شد که تمام تغييرات اساسي و بسط و تکامل خرد ناشي از انتقادهايي بوده‌اند که ديگر ممکن نبود آن انتقادها را در تأملات بخردانه درباره خرد ناديده گرفت.

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

تعداد آثار ۴۵
شهر تهران
دنبال کننده ۰
دنبال شده ۰