• پدیدآورندگان : <br /> زيرنظر:الهام ابراهیمی <br /> مترجم:معصومه زحمتکش,فاطمه اله‌وردی,سحر خادمی‌زاده,نرجس آقایی,الهه کمرئی,رقیه قدیمی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> نويسنده:آرین قلی‌پور,الهام ابراهیمی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:الهام ابراهیمی
  معرفی مختصر كتاب :

  در کتاب حاضر همواره خط اتصال «کارکردهاي مديريت منابع انساني» با هدف غايي «کسب مزيت رقابتي براي سازمان» حفظ شده است. کارکردهاي عمده مديريت منابع انساني شامل «مديريت استراتژيک منابع انساني»، «تحليل و طراحي شغل»، «برنامه‌ريزي منابع انساني و کارمنديابي»، «انتخاب و به‌کارگماري»، «آموزش»، «مديريت عملکرد»، «توسعه کارکنان»، «جدايي و نگهداشت کارکنان»، «تصميمات ساختار پرداخت»، «پرداخت مبتني بر مشارکت» و «مزاياي کارکنان» به‌تفصيل در فصول مختلف کتاب مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند.


 • پدیدآورندگان : <br /> نويسنده:آرین قلی‌پور,الهام ابراهیمی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> نويسنده:آرین قلی‌پور,الهام ابراهیمی
  معرفی مختصر كتاب :

  کتاب حاضر به موضوع مدیریت ریسک در حوزه منابع انسانی سازمان‌ها اختصاص دارد. در این کتاب فرایند مدیریت ریسک منابع انسانی تشریح شده است. در مرحله شناسایی ریسک‌های منابع انسانی، استفاده از یک رویکرد سیستماتیک پیشنهاد شده است. در مرحله تحلیل ریسک‌های منابع انسانی، روش‌های مختلفی مانند ماتریس پیامد، احتمال، تحلیل فازی و متغیرهای زبانی و ...معرفی شده‌اند. به منظور سنجش ریسک‌های منابع انسانی نیز روش تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه ارائه شده است.

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

تعداد آثار ۵
شهر تهران
دنبال کننده ۰
دنبال شده ۰