ثبت نام در کارگاه
 اجرای تحلیل های آماری کمی، انجلم فصل چهارم پایان‍ نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، تحلیل آماری مقالات علمی علوم انسانی، تحلیل آماری پژوهش های توصیفی و استنباطی

جلسه اول:
مرور مراحل اجرایی یک پژوهش کمی
تشکیل فایل داده ها
جلسه دوم
پردازش داده ها
جلسه سوم
جداول توزیع فراوانی
جلسه چهارم
گزارش تحلیلی
مرور آمار استنباطی
برآورد
جلسه پنجم و ششم
نحوه آزمون فرضیه تحقیق
انتخاب آزمون آماری
آمارهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه های رابطه ای همبستگی
جلسه هفتم
آمارهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه های رابطه ای با داده های پارامتری
جلسه هشتم
آمارهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه های رابطه ای با داده های پارامتری
جلسه نهم
آمارهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه های مقایسه ای با داده های پارامتری
جلسه دهم
اناجم تمرین نهایی و رفع اشکال

مدرس: محمد سالمیان
زندگینامه:
محمد سالمیان
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
SPSS مدرس نرم افزار

ثبت نام در کارگاه