ثبت نام در کارگاه
1برای آشنایی علاقمندان و ارتقای سطح کیفی تصویرگری کتاب کارگاهی با عنوان« تصویرگری کتاب‌های بدون کلام» ( تمرینی برای نگارش تصویری)

برای آشنایی علاقمندان و ارتقای سطح کیفی تصویرگری کتاب کارگاهی با عنوان« تصویرگری کتاب‌های بدون کلام» ( تمرینی برای نگارش تصویری)

مدرس: هدا حدادی
زندگینامه:

ثبت نام در کارگاه